DVD/Miroshkin Pavel: Jin Ryaku no Maki.
Parts: suwari gata,katate dori,ryote dori,haibu yori,tsuki uchi,keri ni taisuru
uke,tsuki to keri ni taisuru waza,nage kaeshi,mutodori gata,santo tonko gata.
60 minutes,in English,St-Petersburg,2010.

DVD/Seminar of shidoshi Momot Valery:
Iai Nuki and Jutte Kihongata.
Menu in English.
Kiev,2009.

DVD/Seminar of shidoshi Momot Valery:
Torinawa and Ken.
Menu in English.
Kiev,2009.

DVD/Seminar of shidoshi Momot Valery:
Kukishinden Ryu Bikenjutsu Kihon.
Menu in English.
Kiev,2009.

DVD/Miroshkin Pavel: Ninjutsu-live art 2.
Parts: gotonpo and hajutsu.
30 minutes,in Russian.
St-Petersburg,2009.

DVD/Miroshkin Pavel: Embu Bujinkan St-Petersburg Dojo in museum of Artillery.
Parts: ukemi gata,shotenjutsu,kihon gyaku,ichi tai tasu,mutodori,shinobi daken taihen,
hajutsu,santo tonko gata,kyogetsu shoge,bo,yari,naginata,nagamaki,ninja biken.
20 minutes,in Russian,St-Petersburg,2009.

DVD/Miroshkin Pavel: Togakure Ryu Ninpo Taijutsu 3.
Parts: kumi uchi,joseigoshinjutsu,shinken shiraha dome and shiraha
dori,mutodori gata,totekijutsu,kakushi buki,shinden gokui.
30 minutes,in Russian,St-Petersburg,2009.

DVD/Miroshkin Pavel: Togakure Ryu Ninpo Taijutsu 2.
Parts: keri gata,keri ni taisuru uke,inashigata,tehodoki,
jutaijutsu,shime waza,nage waza,nage ni taisuku waza.
50 minutes,in Russian,St-Petersburg,2008.

DVD/Miroshkin Pavel: Togakure Ryu Ninpo Taijutsu 1.
Parts: ryutai undo,taihenjutsu,kamae,shoten no jutsu,hoken
juroppo,sanshin no kata,kihon happo no kata,kyushojutsu.
45 minutes,in Russian,St-Petersburg,2008.

Persons interested can order DVD to address:miroshkinp@yandex.ru

Hosted by uCoz