On the 2nd of April 1973 Hatsumi Masaaki
founded Bujinkan Dojo (The Palace of
Divine Warrior) in memory of his teacher
Takamatsu Toshitsugu. From Takamatsu
Hatsumi got the title Soke in 9 traditions:

Togakure Ryu Ninpo Happo Biken
Gyokushin Ryu Ninpo Happo Biken
Kumogakure Ryu Ninpo Happo Biken
Gyokko ryu Kosshijutsu Happo Biken
Kukishinden Ryu Taijutsu Happo Biken
Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Happo Biken
Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu Happo Biken
Koto Ryu Koppojutsu Happo Biken
Gikan Ryu Koppojutsu Happo Biken

The training themes of Bujinkan Dojo:

2017 - Controlling the Space
2016 - Mutodori and Dayrokukan
2015 - Goko Goshin
2014 - Shinin/Shingin Budo
2013 - Tsurugi Ken and Mutodori
2012 - Shinryu/ryo/yogo
2011 - Kihon Happo
2010 - Rokkon Shoujou
2009 - Sayno Kon Ki
2008 - Menkyo Kayden
(Togakure Ryu Ninpo)
2007 - Kuki Taisho
(Kukishinden Ryu)
2006 - Shijen Tigoku
(Shinden Fudo Ryu)
2005 - Ten Ti Djin
(Gyokko Ryu)
2004 - Roppo Kuji no Biken
(Kukishinden Ryu)
2003 - Juppo Sessho
2002 - Jutaijutsu
(Takagi Yoshin Ryu)
2001 - Budo no Fusuy
(Gyokko Ryu)
2000 - Koppojutsu
(Koto Ryu)
1999 - Dakentaijutsu
(Kukishinden Ryu)
1998 - Taihenjutsu
(Shinden Fudo Ryu)
1997 - Jojutsu
1996 - Ken,Tati,Katana
1995 - Naginata and Daisho
1994 - Yari and Kodachi
1993 - Rokushaku Bojutsu
1992 - Kiku no Tataki
(Gyokko and Koto Ryu)
1991 - Ukemi Taihenjutsu
(Togakure Ryu Ninpo)
1990 - Kamae and Kihon
(Gyokko Ryu)
1989 - Taijutsu and Kusari
1988 - Taijutsu
Hosted by uCoz