Bujinkan St-Petersburg Shibu Dojo

Bujinkan

Soke

Bujinden

Guidelines

Instructor

Gallery

Links

Training DVD


               

     

Theme 2017:
“Controlling the Space”

St-Petersburg/
We have a new website

11-12.08/
St-Petersburg
Seminar of Shihan
Miroshkin Pavel